www.5615.net > 亦可以组什么词

亦可以组什么词

亦庄亦谐yì zhuāng yì xié 形容既严肃又风趣.亦步亦趋yì bù yì qū 原意是说,你慢走我也慢走,你快走我也快走,你跑我也跑.比喻由于缺乏主张,或为了讨好,事事模仿或追随别人.亦复如是yì fù rú shì 复:又,再.也是这样 亦趋亦步yì qū yì bù 形容事事追随和模仿别人.

亦能组什么词 :亦世、亦何、亦许、亦然、而亦、抑亦、无亦、亦且、不亦、亦发、亦复、亦前、亦声、意亦、亦都护、亦复如是、人云亦云、亦步亦趋、盗亦有道、亦趋亦步、教亦多术、亦庄亦谐、不亦说乎、不亦善夫、是亦因彼、不亦乐乎、天若有情天亦老、天不变,道亦不变、水可载舟,亦可覆舟、女宜立业,男亦入厨、愚者千虑,亦有一得

亦然 亦步亦趋 亦复如是 亦庄亦谐 亦复 亦趋亦步 亦何 亦许 亦声 亦且 亦发 亦世 亦前 亦都护 不亦乐乎 人云亦云 亦复如是 天若有情天亦老 狮子搏兔, 盗亦有道 不亦善夫 水可载舟,亦可覆舟 亦趋亦步 愚者千虑,教亦多术

亦能组什么词? :亦何、亦世、亦许、亦然、抑亦、不亦、亦且、而亦、无亦、亦发、意亦、亦声、亦前、亦复、亦都护、亦复如是、人云亦云、亦步亦趋、盗亦有道、教亦多术、亦趋亦步、不亦说乎、亦庄亦谐、不亦善夫、不亦乐乎、是亦因彼、天若有情天亦老、天不变,道亦不变、水可载舟,亦可覆舟、愚者千虑,亦有一得

亦组词、造句1、亦然 造句:选择一个你一天中工作兴致最不高的时间段(如果你是一个早起的人就选在夜里,反之亦然),把一天的个人主页维护都放在这个时间里.解释:也是这样.2、人云亦云 造句:当我们看到很多人通过会话非常迅速

亦步亦趋 yì bù yì qū不亦乐乎 bù yì lè hū亦然 yì rán盗亦有道 dào yì yǒu dào人云亦云 rén yún yì yún亦复如是 yì fù rú shì抑亦 yì yì不亦 bù yì亦复 yì fù亦庄亦谐 yì zhuāng yì

亦可以组词 :亦何、 亦世、 亦许、 亦然、 抑亦、 不亦、 亦且、 而亦、 无亦、 亦发、 意亦、 亦声、 亦前、 亦复、 亦都护、 亦复如是、 人云亦云、 亦步亦趋、 盗亦有道、 教亦多术、 亦趋亦步、 不亦说乎、 亦庄亦谐、 不亦善夫、 不亦乐乎、 是亦因彼、 天若有情天亦老、 天不变,道亦不变、 水可载舟,亦可覆舟、 愚者千虑,亦有一得、 女宜立业,男亦入厨

亦加走之迹,痕迹 亦加又变,变化 亦加子孪,孪生 亦加大奕,奕奕神采 亦加草头弈,博弈

亦:副词,也,表示同样、也是:~无不可.~步~趋.又:“先君何罪?其嗣~何罪?” 不过,只是:“王~不好土也,何患无士?” 表示加强或委婉的语气:“呜呼,~盛矣哉!”“学而时习之,不~说乎?” 姓.如亦姓.

亦步亦趋 人云亦云 亦工亦农 亦文亦武.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com